SKH Chi Fu Chi Nam Primary School

獲獎訊息

第一屆 亞洲青年鋼琴錦標賽
Jun 03, 2021

六乙班李思睿較早前於《第一屆 亞洲青年鋼琴錦標賽 》兩個組別,獲得佳績,獲獎項目包括鋼琴獨奏組 — 銀獎以及鋼琴獨奏組 — 銅獎!