SKH Chi Fu Chi Nam Primary School

獲獎訊息

五年級跨學科閱讀計劃作文比賽
Jan 18, 2023

 

五年級跨學科閱讀計劃作文比賽:
 屈原穿越古今太空情


  恭喜得獎同學 ! 得獎名單以下:

      

5A 冠軍 周德(2)        亞軍梁心悠(9)   季軍梁穎彤(18)

 

5B 冠軍 陳俊曦(1)    亞軍張柏健(4)   季軍屈穎恩(18)

 

5C 冠軍 魏朗(9)        亞軍周瑋琳(19) 季軍崔愛暉(16)

 

5D 冠軍 劉承(18)      亞軍陳蜚揚(1)   季軍梁玥澄(15)