SKH Chi Fu Chi Nam Primary School

入學與升中

申請 2024-2025插班生報名須知及申請表
Feb 01, 2024
申請 2024-2025插班生報名須知及申請表
2024-2025 升中資訊
Dec 01, 2023
中學學位分配重要事項
申請2024-2025 年度九月小一入學「自行分配學位」
Sep 14, 2023
申請2024-2025 年度九月小一入學「自行分配學位」
2022-2023年度中學學位分配派位結果
Jul 18, 2023
97%獲派第一志願;40%升讀BAND 1中學