SKH Chi Fu Chi Nam Primary School

學校資料

常識科生活技能影片

常識科生活技能影片

 

打領呔             扣鈕                     扭毛巾                 使用筷子        
穿運動衫 帶齊文具篇 掃垃圾 掛毛巾
綁鞋帶 摺疊外套篇 整理個人物品