SKH Chi Fu Chi Nam Primary School

校園生活

2022至 2023年度

 

助一年班同學體驗新生活

 

 

    繽Fun小一多元智能體驗課

 

 

 

 

2021至 2022年度

【點解生命研究所】報道 2021-9-13

【生命教育】帶領小一學生發現「探索」裡的幸福力量

 

 

 

 

 

【Matters】報道 2021-9-13

【好奇探索】如何讓孩子自主「探索」?

 

 

 

聖公會置富始南小學 小一迎新生命教育週 HD